Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Infotheek

 

 

 

GDPR, wat betekent dat voor de Hoeveproducent?


Op 25 mei 2018 wordt de nationale privacywetgeving vervangen door GDPR, de nieuwe regelgeving van de Europese Unie. 

Met GDPR, General Data Protection Regulation of in het Nederlands AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wil Europa de burger beschermen wanneer bedrijven en organisaties zijn/haar persoonsgegevens verwerken.
Wanneer je als land- of tuinbouwer of hoeveproducent persoonsgegevens bijhoudt of verwerkt, ben je verplicht om je in orde te stellen met deze nieuwe regels, zelfs als je bedrijf geen winst nastreeft of geen commerciële doelstellingen heeft.
Gelukkig kun je je bedrijf met een aantal eenvoudige aanpassingen klaarmaken voor deze veranderingen. Wij goten de belangrijkste aandachtspunten voor de land- en tuinbouwer en hoeveproducent alvast in een handige brochure. Ook andere tools en sjablonen zetten jou op weg.

 

Moet ik mijn verpakking registreren bij FostPlus?

 

Wie verpakking op de markt brengt, dient hiervoor een recyclagebijdrage te betalen. Afhankelijk van jouw situatie gelden de volgende voorschriften:

Je brengt voorverpakte huishoudelijke verpakking op de markt

Hoeveproducenten die voorverpakte producten op de markt brengen, dienen een bijdrage te betalen voor de recyclage van het verpakkingsafval dat zij op de markt brengen. Het gaat hier om voorverpakte producten die via een commerciële tussenpersoon (B2B) op de markt worden gebracht.
Het is de verpakkingsverantwoordelijke die de bijdrage dient te betalen. De verpakkings-verantwoordelijke is diegene die de producten verpakt (of laat verpakken) met de bedoeling deze op de Belgische markt te brengen.
De meest gekende voorbeelden van dit soort verpakking zijn drankverpakking, zoals glas, PET, bag-in-box, blik of brik. Ook potjes voor voorverpakte yoghurt, confituur, gehakt, … kunnen hieronder vallen. Dit soort verpakking wordt huishoudelijke verpakking genoemd.
Wanneer je in eigen naam meer dan 300kg/jaar aan eenmalige (huishoudelijke en bedrijfsmatige) verpakkingen op de markt brengt, is lidmaatschap bij Fost Plus verplicht.

Als lid van FostPlus registreer je jaarlijks de hoeveelheid verpakkingsafval dat je op de markt hebt gebracht. Iedere hoeveproducent die verpakte producten op de markt brengt, ongeacht of de verpakking herbruikbaar is of niet, ongeacht of je zelf verpakt of niet, moet jaarlijks voor 28/02 een aangifte doen. Deze aangifte doe je online op de website van Fost Plus.
Om deze aangifte te vereenvoudigen, werd er voor kleinere producenten een forfaitaire regeling opgesteld: jaarlijks wordt er een forfait berekend in functie van het aantal eenheden verpakking dat je op de Belgische markt brengt. De minimumbijdrage bedraagt €30 op jaarbasis.
Wie herbruikbare verpakking (bijvoorbeeld statiegeldflessen) gebruikt, is geen bijdrage verschuldigd maar heeft wel informatieplicht. Hier kan je het overzicht van forfaitaire bijdragen terugvinden.
Huishoudelijk of bedrijfsmatig verpakkingsmateriaal?
Opgelet: koop je zelf ook transportverpakking aan, bijvoorbeeld verpakking rond verschillende bag-in-boxen, dan valt dit niet meer onder huishoudelijke verpakking, maar onder bedrijfsmatige verpakking. Deze verpakking dien je aan te geven bij VAL-I-PAC.

 

2. je verpakt in het bijzijn van de klant, en valt onder serviceverpakking

De meeste hoeveproducenten die producten verpakken in het bijzijn van de klant, dienen geen extra registratie te voeren. Het verpakkingsmateriaal dat zij gebruiken op het moment van de verkoop, wordt serviceverpakking genoemd.
Voorbeelden van serviceverpakkingen zijn kassazakken, groenten- en fruitzakken, pizzadozen, ….
De verpakkingsverantwoordelijke is de producent of de invoerder van de serviceverpakking. De registratie hiervan gebeurt dus doorgaans door de invoerder of de producent van het verpakkingsmateriaal. Tenzij je zelf verpakking invoert of een mandaat  voor serviceverpakkingen ontvangen hebt van jouw Belgische leverancier. In dat geval moet jij dit zelf aangeven bij Fost Plus.

 

3. Je verkoopt online en maakt gebruik van colliverpakking

Een aantal hoeveproducenten verkopen hun producten online. Voor het versturen van de producten maken zij gebruik van colliverpakking.
Dit kunnen bijvoorbeeld kartonnen dozen, type Hello Fresh zijn.
Deze verpakking dient aangegeven te worden door de eigenaar van de webshop. Hiervoor gebruik hij of zij de productfamiliecode Z9.

 

4. Het Logo Groene Punt

Elk lid van Fost Plus mag het Groene Punt logo aanbrengen op zijn huishoudelijke verpakkingen.  Zo ziet de klant dat jij je actief inzet voor recyclage. Indien je het Groene Punt Logo aanbrengt, moet je wel lid zijn van Fost Plus. Dat is ongeacht het feit dat je geen 300 kg eenmalige verpakkingen op de Belgische markt brengt.

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van Fost Plus: www.fostplus.be/bedrijven/uwaangifte/documenten.

 

 

Verkoop van aardappelen op het bedrijf


De teler die aardappelen van eigen oogst rechtstreeks aan de verbruiker verkoopt, kan dat onder de registratie voor akkerbouw. Wel dient de traceerbaarheid ten alle tijden geverifieerd te kunnen worden. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van leverbonnen of facturen.

 

Verkoop van eieren op het bedrijf


De pluimveehouder die op zijn bedrijf, op een plaatselijke openbare markt of huis-aan-huis ongestempelde eieren rechtstreeks aan de verbruiker verkoopt, is niet gehouden door de voorschriften waaraan eieren naar kwaliteit en gewicht moeten voldoen. Wel dien je de hygiënenormen te respecteren. Respecteer de bewaarvoorschriften en bewaartermijn van eieren: de houdbaarheid van een ei bedraagt vier weken vanaf de legdatum. Omwille van de versheid en om het risico op Salmonella klein te houden, is het aangeraden eieren koel te bewaren. Via de poreuze schaal van eieren kunnen geuren binnendringen. Vermijd daarom ze in de buurt van sterk geurende levensmiddelen te bewaren. Ook contact met vocht is te mijden want bacteriën zouden op die manier door de schaal kunnen dringen en het ei aantasten.

Ongestempelde eieren van eigen dieren mag je niet verwerken in andere producten die je te koop wenst aan te bieden. Voor de verwerking dien je eieren te gebruiken die via een pakstation verpakt en dus gestempeld zijn.

 

 

Verkoop van rauwe melk op het bedrijf


Melkveehouders mogen onverpakte rauwe melk op het eigen landbouwbedrijf verkopen. In dit scenario brengen consumenten een eigen fles mee en vullen deze direct uit de koeltank. Voor de verkoop van onverpakte rauwe melk volstaat het toepassen van de autocontrolegids primaire dierlijke productie (G-040).

Vul je als landbouwer de flessen zelf af zonder dat de eindconsument aanwezig is, dan mag je deze flessen enkel verkopen met een etiket dat voldoet aan de wettelijk verplichte vermeldingen en de vermelding: 'Koken voor gebruik'. Voor de verkoop van verpakte rauwe melk kan je gebruik maken van de sectorgids 'hoevezuivel' om je autocontroleplan op te maken.

Heb je vragen over de wettelijke verplichtingen achter jouw project? Stel ze via ferm.steunpuntkortketen@samenferm.be.

 

 

Verkoop van honing


Honing die voor menselijke consumptie bestemd is en verhandeld wordt, moet steeds voldoen aan de in het KB van 19 maart 2004 betreffende honing weergegeven kenmerken. In het bijzonder zijn residuen van antibiotica niet toegestaan in honing. Om voedselveilig te werken, kunnen imkers zich baseren op de ‘Gids voor goede Bijenteeltpraktijken’. Deze gids is verkrijgbaar via het Informatiecentrum voor Bijenteelt en het CARI. Tevens dient de bijenhouder de regels inzake traceerbaarheid toe te passen en heeft hij meldingsplicht wanneer hij meent dat een door hem ingevoerd, geproduceerd, gekweekt, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd product schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant. Tot slot dienen bijenhouders registers bij te houden met informatie over de voedingstoffen, toegediende diergeneesmiddelen, aanwezigheid van ziekten, analyseresultaten

Honing wordt vaak in voorverpakte vorm aangeboden, en dient dus geëtiketteerd te worden volgens de bestaande wettelijke regels. Vraag na waaraan jouw etiket moet voldoen via ferm.steunpuntkortketen@samenferm.be.

 

 

Wateranalyse op het landbouwbedrijf


Afhankelijk van het soort water dat je gebruikt en aan wie je je producten verkoopt is een analyse al dan niet verplicht. Via deze handleiding leer je de regelgeving voor jouw situatie kennen.

 

 

Etikettering van hoeveproducten


Enkel voorverpakte voedingsmiddelen die in de handel worden gebracht en bestemd zijn om als zodanig aan de eindverbruiker of aan restaurants, ziekenhuizen, kantines, … te worden afgeleverd, moeten worden voorzien van een etiket.

Een voorverpakt voedingsmiddel is een verkoopeenheid, bestaande uit een voedingsmiddel en het verpakkingsmiddel waarin dit is verpakt. Dit verpakkingsmiddel bedekt het voedingsmiddel geheel of gedeeltelijk, maar zodanig dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of aangetast. 

Een voorbeeld: Plattekaas die je reeds uitgeschept in een plastic potje en voorzien van een dekseltje te koop stelt in je koeltoog is een voorverpakt product en moet geëtiketteerd worden. Schep je de plattekaas pas bij de verkoop uit in een plastic potje, dan is dit niet voorverpakt.

Voor volgende voedingsmiddelen geldt een specifieke wetgeving: eieren, primeur- en consumptieaardappelen, wijn en druivenmost.

Vraag de wettelijke vereisten voor jouw etiket via ferm.steunpuntkortketen@samenferm.be.

 

 

Marktverkoop (ambulante handel)


Ambulante handel behelst iedere verkoop, ieder aanbod en ieder uitstallen met het oogmerk te verkopen t.a.v. de eindverbruiker buiten de hoofdzetel of de vestiging van de verkoper. Diegene, die ambulante handel (leurhandel) bedrijft, moet beschikken over een machtiging tot het uitoefenen van een ambulante activiteit (leurkaart). Een producent die enkel op de boerderij eigen hoeveproducten verkoopt, heeft geen leurkaart nodig.

Vraag na of de wetgeving rond ambulante handel van toepassing is op jouw project via ferm.steunpuntkortketen@samenferm.be.

 

 

Ruimtelijke ordening in de thuisverkoop


Verbreding op de hoeve gaat vaak gepaard met functiewijzigingen van bestaande gebouwen, verbouwingen, nieuwbouw, publiciteitsinrichtingen, plaatsen van een automaat, …

Vraag na hoe de wetgeving ruimtelijke ordening van toepassing is op jouw project per mail via ferm.steunpuntkortketen@samenferm.be.

 

 

Verkoop van levensmiddelen B2C met tussenkomst van een derde

 

In een omzendbrief (Ref: PCCB/S3/1310092) verduidelijkte het FAVV haar standpunt inzake verkoop van levensmiddelen B2C met tussenkomst van een derde. Ben je transporteur, verantwoordelijke van een afhaalpunt of organiseer je gegroepeerde aankopen in de korte keten, dan kan dit bericht belangrijk zijn voor jou.

Indien een producent producten levert aan een derde die volgens de onderstaande flowchart gekend moet zijn bij het FAVV, dan worden deze verkopen door het FAVV aanzien als B2B-verkopen. Wie werkt onder een toelating dient op te letten: er staat een maximumgrens van 30% van jouw jaaromzet uit de B2B-verkoop.

Distributiemodellen met winstoogmerk dienen zich wel te registreren bij het FAVV. Distributeurs die bijvoorbeeld een vast percentage rekenen op de omzet, hebben dus registratieplicht. Waar voor het FAVV vroeger de focus lag op het ‘veranderen van eigenaarschap’, ligt deze nu op het maken van winst door de distribuerende derde. Korte Keten initiatieven waar producenten samenwerken in de distributie maar dit doen zonder winstoogmerk, vallen dan ook buiten deze registratieplicht.

Registratie blijft verplicht wanneer het afhaalpunt georganiseerd word op een locatie die reeds gekend is bij het FAVV. Bijvoorbeeld een afhaalpunt in een hoevewinkel, een afhaalpunt voor vleespakketten in een eetgelegenheid …

Heb je vragen of bemerkingen? Stuur ze ons door per mail op ferm.steunpuntkortketen@samenferm.be

Verduidelijking bij onderstaande flowchart: onder ‘hanteren’ verstaat het FAVV “het ‘ophalen, transporteren, (her)verpakken, opslaan, verdelen,…’”