Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Waarop moet u letten wanneer u een factuur wenst te protesteren?

U ontvangt een factuur maar u bent het niet eens met de inhoud. Hoe dient u als landbouwonderneming te reageren?
Wij geven u een aantal tips in onderstaande bijdrage.

Is er in de onderliggende overeenkomst iets bepaald omtrent het protest?

De eerste vraag die u zich moet stellen is of er tussen u als schuldenaar en de schuldeiser een overeenkomst is en of daarin iets bepaald wordt omtrent het protesteren van facturen. Aandachtspunt: algemene voorwaarden vormen ook een overeenkomst. Vaak worden daarin bepalingen opgenomen omtrent het protesteren van facturen.

Indien dit laatste aanwezig is, dan dient u de voorgeschreven formaliteiten na te leven. Doorgaans wordt een termijn bepaald waarbinnen een protest dient te gebeuren (bijvoorbeeld 14 dagen na de factuurdatum) en hoe dit protest moet worden geuit (bijvoorbeeld via een aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van de schuldeiser).

Indien uw protest niet zou voldoen aan de vereisten, kan de schuldeiser dit opwerpen en kan een rechtbank oordelen dat de factuur die bijvoorbeeld niet tijdig werd geprotesteerd, beschouwd moet worden als zijnde aanvaard.

Bij afwezigheid van een specifieke bepaling, geldt het gemeen recht.

Indien er geen overeenkomst of algemene voorwaarden voorhanden zijn, geldt het gemeen recht met navolgende principes.

  • Nauwkeurig en gemotiveerd

Het protest moet nauwkeurig en gemotiveerd zijn. Het is belangrijk om duidelijk aan te geven tot welke onderdelen van de factuur het protest gericht is. Het is ook mogelijk om een factuur gedeeltelijk te protesteren of zelfs reeds op voorhand te protesteren.

  • Binnen een redelijke termijn

Bijkomend moet het protest binnen een redelijke termijn worden overgemaakt aan de schuldeiser van de factuur. De datum van ontvangst van de factuur bepaalt hierbij de aanvang van de termijn. Er dient wel rekening gehouden te worden met de complexiteit en de aard van de overeenkomst/factuur voor het bepalen van de duur van deze termijn. Bij gebrek aan een andere bepaling mag verwacht worden dat men een factuur binnen twee weken moet protesteren.
Ook hier geldt dat wanneer u een onjuist of geen protest overmaakt aan de schuldeiser, de factuur geacht wordt aanvaard te zijn. Of met andere woorden: u zal de factuur, inclusief nalatigheidsintrest en eventueel schadebeding moeten betalen.

  • Aangetekend?

Hoewel dit wettelijk niet verplicht is, valt het aan te raden om de factuur per aangetekend schrijven te protesteren. Daarmee kan u later aantonen dat de factuur werd geprotesteerd en op welk tijdstip.

Indien u toch al zou betalen voordat dat u betwist of kon betwisten, vermeld dan volgende bewoordingen bij de transacte ‘betaling onder voorbehoud van rechten’.

Sofia Van Gerven, bedrijfsjurist SBB Accountants en Adviseurs