Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Vraag van de maand oktober: wat zijn mijn rechten en plichten als operator tijdens een controlebezoek van het FAVV?

Oktober 2021- Bart Thoelen 

Ondernemers in de Korte Keten doen het gemiddeld genomen erg goed als het op voedselveiligheid aankomt. Dat neemt niet weg dat inspectiebezoeken aangaande voedselveiligheid best spannend kunnen aanvoelen. 
Om een controlebezoek voor ondernemer en controleur professioneel te houden, gaan we hieronder dieper in op de rechten en plichten van de ondernemer tijdens een inspectiebezoek van het FAVV.
Samen met de Waalse collega’s van Diversiferm brengen we dit najaar ook knelpunten rond voedselveiligheid in de Korte Keten in kaart. Jouw inzichten uit de praktijk zijn daarin erg belangrijk. Door vijf minuten tijd te spenderen aan deze bevraging help je ons enorm vooruit. 

Hoe kan ik me als operator voorbereiden op een inspectiebezoek van het FAVV?

Wil je je graag goed voorbereiden op een inspectiebezoek van het FAVV? Goed idee! Er is veel informatie te vinden, dus je gaat best stapsgewijs aan de slag:


Mag ik als operator een inspectiebezoek weigeren?

Een inspectiebezoek van het FAVV kan je niet weigeren om professionele redenen, bijvoorbeeld omdat het te druk is. Al staat het uiteraard iedere ondernemer vrij om de vraag te stellen. De controleur moet er wettelijk gezien niet mee instemmen. 
Een familiale reden is wel legitiem om een inspectiebezoek uit te stellen naar een latere datum. Dat staat wel officieel in het charter dat de inspecteurs zelf ondertekenden. Een voorbeeld van een familiale reden kan bijvoorbeeld een sterfgeval in de familie of een ziekenhuisopname van een kind zijn. 

Hebben controleurs vrije toegang tot alle ruimten van operatoren?

Na legitimatie (het tonen van de badge) mogen inspecteurs tijdens hun inspectie alle professionele ruimten inspecteren zonder dat zij daarvoor toestemming van de operator nodig hebben. Ontzeg je de inspecteur toch de toegang tot specifieke bedrijfsruimten, dan zal dat in het inspectieverslag genoteerd worden als een grote non-conformiteit. 
Bij vermoeden van fraude kan de inspecteur vragen om politie-ondersteuning om toegang tot de bedrijfsruimten te krijgen. Van dergelijke uitzonderlijke situaties wordt geen enkele partij beter: vermijd dus opbod-gedrag en laat het nooit zover komen.
Dat inspecteurs ongevraagd ruimten betreden zonder jou hiervan op de hoogte te stellen, kan wrevel opwekken. Doch, inspecteurs zijn niet verplicht om expliciet van jou toegang te krijgen tot jouw professionele ruimten. Heb je moeite met deze manier van werken? Benoem het in het gesprek op een diplomatische en vriendelijke wijze.

De inspecteur heeft geen legitieme toegang tot jouw privéruimten. Dat geldt echter maar voor zo lang je geen professionele activiteiten uitvoert in die privéruimte. Is bijvoorbeeld een bergruimte in jouw beleving privé, maar hou je er ook een stock van ingrediënten, verpakkingen, kuismiddelen ... aan? Dan wordt dit gezien als een professionele ruimte en heeft de inspecteur er wettelijk gezien toegang toe.

Moet ik de FAVV-inspecteur inzage geven in mijn boekhouding?

In het kader van traceerbaarheid kunnen inspecteurs om inzage vragen in het Register In en Register Out.  Als jouw registers bestaan uit facturen, dan heeft de controleur toegang nodig tot deze gegevens.
Om te controleren of je over de juiste identificatie beschikt, de befaamde 30%-regel, kan men vragen om bedrijfscijfers. ... 

Is de controleur steeds verplicht om een missierapport op te stellen?

Op het einde van een officiële inspectie dient de inspecteur het bezoek te eindigen met een officieel verslag. In de officiële termen is dat het “missierapport”. Niet ieder contact met een FAVV-inspecteur gebeurt steeds is in het kader van een officiële inspectie.
Het is belangrijk dat jij als operator goed begrijpt wat er in het verslag wordt genoteerd. De inspecteur zal het verslag altijd overlopen met de ondernemer. Vraag om verduidelijking indien nodig. Er wordt altijd de mogelijkheid gegeven om opmerkingen te geven. Indien operatoren niet akkoord zijn met bepaalde zaken kan dit toegevoegd worden. Laat deze verduidelijkingen expliciet opnemen in het verslag als je het graag in de officiële historiek wil laten opnemen. Wat er in de missieverslagen staat, is de officiële geschiedenis van jou als operator.
In de lockdown-periode tijdens Corona gebeurde het frequent dat inspectieverslagen werden nagestuurd om de controletijd ter plaatse te beperken.

Wat is de waarde van mijn handtekening onder een missierapport?

Je handtekening onder een inspectieverslag betekent niet dat je akkoord gaat met de inhoud van het verslag, maar louter dat je het ontvangen hebt. 
Er zijn geen juridische consequenties voor operatoren die weigeren te tekenen. Gezien het louter om een ontvangstbewijs gaat, heeft het weinig meerwaarde om het tekenen te weigeren. Wanneer je weigert te tekenen voor ontvangst wordt dit op het missierapport geschreven door de controleur en wordt dit aan het sectorhoofd gemeld.

Hoe kan ik de inhoud van een missierapport betwisten?

Ben je niet akkoord met de inhoud van een missierapport, dan kan je daar op drie manieren mee aan de slag:

  • Door in gesprek te gaan met de inspecteur zelf, en constructief uit te leggen waarom je niet akkoord kan gaan. Indien je geen gehoor krijgt bij de inspecteur, kan je vervolgens het sectorhoofd of LCE-hoofd van de lokale controle-eenheid aanspreken.
  • Door je casus voor te leggen aan de ombudsdienst van het FAVV.
  • Door je casus voor te leggen aan het Steunpunt Korte Keten. Op het halfjaarlijks overleg in Brussel leggen we jouw situatie anoniem voor. Dat is het platform waarop we interpretatieverschillen en verbetersuggesties worden gedaan.

Jouw praktijkinzichten rond knelpunten zijn erg belangrijk voor ons. Met het invullen van deze bevraging help je ons enorm vooruit. Deel je jouw verhaal liever telefonisch? Dat kan op 016/24 39 54