Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Slachten voor de Korte Keten

Het aantal slachthuizen in Vlaanderen slinkt. Waar slachten vroeger ook een kwestie van openbare dienstverlening was, zijn we in de regio geëvolueerd naar een gecentraliseerde, private sector. Deze nieuwe realiteit stelt onze landbouwers voor een probleem: wie voor de Korte Keten wil laten slachten, dient steeds vaker een langere afstand af te leggen.

De impact hiervan is niet te onderschatten: de logistieke kosten stijgen, de dieren moeten noodgedwongen langer op transport, de resterende slachthuizen komen steeds meer onder druk waardoor men kleinere loten begint te weigeren, ... Het lijkt een vicieuze cirkel te worden waar ook de eerste schakel in de keten erg kwetsbaar in staat.

Het slachten van dieren lijkt vandaag voor een groeiende groep van Korte Keten ondernemers dan ook steeds minder evident te worden. Uit navraag bij de hoeveproducenten leerden we dat maar liefst 95% van de respondenten op zoek was naar een alternatief voor slachten en versnijden. Maar wat zijn hun mogelijkheden?

 

Erkende slachthuizen

Het FAVV benadrukt dat landbouwers tot de resterende erkende slachthuizen toenadering moeten zoeken. Een lijst van de erkende slachthuizen kan je terugvinden via FoodWeb of opvragen per mail.

Na uitwisseling met FEBEV moesten we echter vaststellen dat niet ieder slachthuis openstaat voor de specifieke vragen en noden van deze ondernemers. Velen wijzen hiervoor naar steeds strengere eisen inzake wetgeving. Een lagere toeleveringsfrequentie, kleinere aantallen, specifieke vragen rond restproducten uit de slacht, eisen van dominante afnemers ... heel wat slachthuisuitbaters lijken meer obstakels dan opportuniteiten te zien.

Toch zijn er in de regio’s nog uitzonderingen te melden, zoals bijvoorbeeld Slachthuis Vandewalle of Matanza met een specifieke dienstverlening voor de Korte Keten ondernemer. Wie nog meer goede voorbeelden wil delen, kan dat steeds per mail.

Om landbouwers en slachthuizen beter te informeren over de praktijk van slachten voor de Korte Keten wordt er momenteel aan een brochure gewerkt. Een stap in de goede richting voor het bevorderen van wederzijds begrip en een voorwaarde voor de ontwikkeling van nieuwe opportuniteiten.

 

Mobiele slachthuizen

Als de boer te ver moet rijden voor slachthuis, dan moet het slachthuis maar naar de boer komen. Dat lijkt men althans in onze buurlanden te implementeren. In Frankijk zorgt Le Boeuf Ethique het doden op de hoeve, waarna het uitslachten plaatsvind in een erkend slachthuis. De idee leeft zo sterk bij de zuiderburen dat er zelf een associatie rond slachten op de hoeve is ontstaan rond de verschillende initiatieven.

Ook in Duitsland zijn mobiele slachtinrichtingen actief. Uit een EIP-project ontstond het initiatief Teilmobile Schlachtung. In Litouwen nam een groep van landbouwers zelf initiatief met steun van Europese middelen.

In Nederland is mobiel slachten sinds kort mogelijk. En ook in het Waalse parlement werd er eerder dit jaar een resolutie gestemd om mobiel slachten voor de Korte Keten mogelijk te maken. In Vlaanderen presenteert BioForum binnenkort het sluitstuk van een voorbereidende studie . De rendabiliteit van mobiele inrichtingen in het verstedelijkte Vlaanderen zal wellicht een fameuze uitdaging blijven.

 

Waar moet het naartoe?

In het rapport Delivering on EU Food Safety and Nutrition in 2050 - Future challenges and policy preparedness stelt men dat de Europeanen van de toekomst nog sterker zullen inzetten op regionale zelfvoorziening en circulaire economie. En dat de Europese beleidsmakers zich hier best vandaag al op voorbereiden. In Vlaanderen blijkt het vandaag nog erg moeilijk om initiatieven op maat in de bestaande wetgevende kaders te plaatsen.

Wie aan het imago van vlees wil werken, vindt in de Korte Keten de beste ambassadeurs. Wie aan dierenwelzijn wil werken, dient overbodig dierentransport onder de loep te nemen. Willen we een toekomst voor lokale voeding, dan dient de bestaande infrastructuur in keten, van boer tot bord, ook aan te passen en leefbaar te houden. Daarom ijvert het Steunpunt Korte Keten voor beleid op maat, zodat ook kleine operatoren een faire kans blijven krijgen.

Wie betrokken wil worden bij de werkgroep Slachten voor de Korte Keten kan zich melden bij Nele Lauwers, consulent Verbrede Landbouw bij Boerenbond.