Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Flexibelere ophaling van slachtafval is mogelijk

Vleesverkoop op de boerderij zit in de lift. In Vlaanderen zijn er momenteel 156 landbouwers actief als hoeveslager. Zij beschikken naast praktijkkennis ook over een conforme verwerkingsruimte waarin zij vleesproducten maken en worden net zoals andere slagers door het voedselagentschap gecontroleerd.

Tijdens het versnijden wordt er slachtafval geproduceerd. Onder slachtafval verstaan we vers vlees dat geen deel uitmaakt van het karkas, inclusief ingewanden en bloed. Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten worden bij voorkeur in een aparte ruimte bewaard en steeds bij een temperatuur van maximum 4°C.

Indien er geen andere mogelijkheid is, kunnen de bijproducten ook in een zelfde koelruimte als de levensmiddelen bewaard worden. Passende voorzorgsmaatregelen moeten dan genomen worden om kruiscontaminatie te vermijden; een fysieke scheiding is vereist (bijv. opslag in een hermetisch gesloten ton). Dit betekent ook dat het recipiënt voor afval en dierlijke bijproducten proper moet zijn en op voldoende afstand van de levensmiddelen moet bewaard worden.

De recipiënten voor dierlijke bijproducten moeten lekvrij zijn, hermetisch sluiten en ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. Naargelang het materiaal moet één van volgende vermeldingen er duidelijk op aangebracht zijn:

• voor materiaal van categorie 3: 'Categorie 3 - Niet voor menselijke consumptie'
• voor materiaal van categorie 2: 'Categorie 2 - Niet voor dierlijke consumptie'
• voor materiaal van categorie 1: 'Categorie 1 - Uitsluitend geschikt voor verwijdering'

De ophaalfrequentie van afval en dierlijke bijproducten wordt bepaald door de bevoegde gewestelijke overheid. Enkele hoeveslagers meldden dat de kosten voor het ophalen van slachtafval relatief zwaar door wegen. In de tarifering zou er te weinig rekening worden gehouden met producenten van kleine volumes die niet met vaste regelmaat versnijden.

Het Steunpunt nam contact met RENDAC. Verschillende mogelijkheden voor hoeveslagers werden besproken:

1. Optie 1: op afroep wat betekent dat wanneer je een ophaling wil reserveren je minstens 2 dagen vooraf contact opneemt met RENDAC. Het ophaal -en verwerkingstarief bedraagt dan: 187,67€/ton excl. BTW met een minimum van 125€ excl. BTW/opdracht.

Deze optie is voor de meeste hoeveslagers niet interessant wegens te duur

2. Optie 2: ophaling door RENDAC met een vaste vooraf bepaalde frequentie. Het ophaal -en verwerkingstarief bedraagt dan: €18,00 excl. BTW/stop + 9€ excl. BTW/begonnen schijf van 100kg. De frequentie van afhalingen moeten minstens 1x om de 6 weken bedragen.

Deze optie vinden de meeste hoeveslagers te rigide omdat de hoeveelheid slachtafval fluctueert over het jaar heen. In de zomermaanden wordt er veel minder versneden terwijl we het omgekeerde zien tijden de eindejaarsperiode. Echter na het vastleggen van een vaste frequentie kan hiervan afgeweken worden.

Voorbeeld: je vast ophaalschema is 1x/6 weken maar je vleesverkoop verdubbeld in de maanden december–januari dan kan je voor die maanden vb. om de 3 weken een ophaling aanvragen. Omgekeerd versnij je in de zomermaanden niet dan kan je de 2 vastgelegde ophalingen in de zomer annuleren. Elke aanpassing van je vast schema dien je wel tijdig én schriftelijk te doen.


3. Optie 3: een nieuwe variant op dit systeem is dat RENDAC bij de ophaling de volle container meeneemt en een nieuwe, lege en gereinigde container achterlaat. Kies je voor dit wisselsysteem op afroep (telkens gereinigde rolcontainer in de plaats) dan betaal je 48€ excl BTW/wissel voor een 240l container + 3€ huur per maand of 46€ excl BTW/wissel voor een 140l container + 2€ huur per maand

4. Optie 4: Kan je je alsnog niet vinden in een van hoger aangehaalde opties omdat je volumes slachtafval echt te klein of heel wisselvallig zijn (voorbeeld slachtafval van pluimvee, konijnen,…) dan kan het misschien voor jou een optie zijn om het slachtafval in een aparte diepvries bij -18°C te stockeren tot je een ophaling op afroep organiseert.

Heb je vragen of bemerkingen bij bovenstaande systemen, mail naar het Steunpunt Korte Keten.

Voor meer info over de wettelijke verplichtingen kan je terecht in de specifieke autocontrolegids.